OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Volby

přidáno 2.10.2018
Informace o volbách do Zastupitelstva obce Osík a do Senátu Parlamentu ČR


V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že volby do Zastupitelstva obce Osík a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Kdo může volit: Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Osíku. U voleb do zastupitelstva obce může navíc volit státní občan jiného členského státu Evropské unie, který do 6. října 2018 dovrší 18 let, má v Osíku trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Kde se volí: Volič hlasuje v zasedací místnosti obecního úřadu v Osíku. Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Lze tak učinit pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnými volebními schránkami, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Potřebuji voličský průkaz? Na voličský průkaz lze volit pouze u voleb do Senátu Parlamentu ČR, a to pouze na území volebního obvodu č. 50 - Svitavy. U senátních voleb mohou volit i občané, zapsaní ve zvláštním seznamu (hospitalizovaní v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných,...) ovšem opět pouze v rámci okresu Svitavy.

Nemám hlasovací lístky: Hlasovací lístky do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR obdrží voliči spolu s poučením ke způsobu hlasování v jedné modré doručovací obálce v termínu nejpozději do 2. října na adresu trvalého pobytu. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve všech volebních místnostech.

Jak hlasovat: Ve volební místnosti je volič povinen okrskové volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství. Obdrží dvě úřední obálky - šedou pro volbu do zastupitelstva obce a žlutou pro volbu senátora. Poté je volič povinen vstoupit do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.

Zastupitelstvo obce

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce obsahuje údaje o kandidátech 5 volebních stran. Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
  • Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z jakékoliv volební strany. Nejvýše lze volit 11 kandidátů.
  • Zkombinuje oba způsoby a označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Hlasovací lístek pak volič vloží do úřední obálky šedé barvy a tuto vhodí do volební urny.

Senát PČR

Pro volbu senátora bude k dispozici sada 9 hlasovacích lístků pro 9 kandidátů. Volič vybere hlasovací lístek kandidáta, pro kterého chce hlasovat, bez dalších úprav jej vloží do žluté úřední obálky a tuto vhodí do volební urny.

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská ve volbách ve dnech 5. a 6. října nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo senátních voleb, a to v pátek 12. a v sobotu 13. října. Ve druhém kole budou kandidovat pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky nebudou voličům zasílány do místa trvalého pobytu, obdrží je přímo ve volební místnosti.