OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Symboly obce Osík

Znak a prapor
Znakové privilegium nebylo vsi Osík nikdy vydáno. Symbolika obce se dochovala jednak na otiscích razítek, jednak se dochoval tež pečetní typář ke zhotovování tzv. slepých pečetí. V pečetním poli a v poli razítek shledáváme košatý strom. V opisech v případě razítek nalézáme text "Gemeinde Osik bei Leutomischl, obec Osík u Litomyšle". Na pečetidle pak opis "Obecní úřad Osík".

Starší autoři shledávali v symbolice obce snad osiku či lípu. Ve znaku obce je tedy nutné respektovat původní symboliku, tzn. košatý strom zobrazený v přirozených barvách. Jelikož by se ale podobným znakem mohlo prezentovat více obcí v České republice, vlevo od kmene je položena zlatá lilie, erbovní figura první vrchnosti vsi, tj. premonstrátského kláštera v Litomyšli.

Blason znaku:
- na modrém španělském štítě se zelenou patou košatý strom v přirozených barvách (tj. s hnědým kmenem a zelenou korunou); vlevo od kmene zlatá přepásaná lilie

Znak obce

S ohledem na blason znaku (tj. tinktury a erbovní figuru), a v souladu s obecně platnými pravidly vexilologie, lze vytvořit prapor obce Osík, přičemž je užit jednuduchý prapor, vycházející pouze z tinktur znaku. V praporu jsou tak použity barvy modrá, zelená a žlutá. Žlutá barva (zlatá lilie ve znaku) vhodně spojuje na listu praporu modrou barvu se zelenou. List praporu má předepsaný tvar v poměru stran 3 : 2.

Blason praporu
- list praporu je dělen do tří pruhů: modrého, žlutého a zeleného v poměru 5 : 0,5 : 4,5
Prapor obce Osík

Název obce
Při zakládání obce bylo nutné mýtit les, který se zde původně nacházel. Název obce je tedy odvozen od vymýceného osekaného lesa. Mnozí lidé se ale mylně domnívají, že je název odvozen od stromu osika (byť strom podobný osice se nalézá v dochované symbolice obce). Původní staročeské označení lokality bylo Osěk (též Osek), poté se druhá slabika prodloužila na Osiek a pak zúžila na Osík. Názvem Osík byly původně označovány ves Buk u Příbramy a také les u Luk a Podloučí v Posázaví.