OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka

„A to je ta krásná země......" zpívá se v písni, která se stala hymnou. Země luk, trav, stromů, vod a hor, země spojující historii s přítomností a přesahující smrtelného člověka dílem generací. Snad právě proto, že člověk má jen jeden život, dotýká se tak pevně země, jejíž život je společný celému lidskému rodu.

Můj domov, rodný kraj, naše milá Českomoravská vysočina. Místo, kde příroda vytvořila kouzelnou scenerii kopců a údolí, čistých vod, zelených lesů a chudých polí. Místo, kde už v dávných dobách žili ti, jejichž potomky jsme se stali i my - lidé dvacátého století. Zde, v této krásné krajině, se nachází mikroregion Litomyšlsko - Desinka. Tato oblast je úzce spjata nejen s osobnostmi velikánů české hudby, Bedřichem Smetanou a Bohuslavem Martinů, ale také se jmény našich známých spisovatelů, malířů a grafiků, sochařů a básníků i dalších, více či méně známých postav historie, kultury i politiky naší vlasti.

Území mikroregionu se rozprostírá na západním okraji okresu Svitavy na ploše 12 034 ha. Čítá dvanáct členských obcí a necelých 8000 obyvatel. Jsou to Budislav, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chotěnov, Lubná, Makov, Morašice, Osík, Poříčí, Sebranice a Vidlatá Seč. Přirozeným centrem mikroregionu je obec Dolní Újezd. Obce jsou historicky spjaty s klášterem a panstvím litomyšlským a tyto vazby se prolínají i do současnosti. Z hlediska územního členění patří k Pardubickému kraji. Sousedí s významnými regionálními centry, jako jsou Litomyšl, Polička, Proseč, Hlinsko a okresní město Svitavy. Mikroregion je součástí geomorfologické oblasti Svitavská plošina v České tabuli. Povrch je členitý, má pahorkatinový ráz a leží v nadmořské výšce 360 až 520 metrů. Na jihozápadní straně je kryt výběžky Žďárských vrchů a zasahuje do území CHOPAV Východočeská křída. Nachází se zde lokality chráněných biocenter.

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka je hodnotné krajinné prostředí s obytným a rekreačním charakterem. Krajina láká množství rekreantů, kteří zde mají své „druhé bydlení" v chalupách nebo chatách, turisté zde procházejí značenými turistickými cestami a projíždí po cyklostezkách. Mimořádně hodnotnou estetickou dominantu krajiny tvoří pískovcové skalní útvary údolí Desinky s přirozeným tokem, souvislými pásy dřevinových porostů, zamokřenými loukami, mlýny, původními zachovanými objekty lidové architektury, sakrálními objekty a s mnoha nedotčenými vesnickými zákoutími.

Oblast má vhodné terénní a klimatické podmínky pro nenáročnou letní pěší turistiku, cykloturistiku a zimní turistiku na běžkách.

Nejvýznamnějšími historickými, kulturními a přírodními památkami jsou např. kostel sv. Víta v Makově, kostel sv. Martina v Dolním Újezdě, kostel sv. Petra a Pavla v Morašicích, kaple, kříže a Boží muka, staré usedlosti, roubené chalupy a památné stromy. V jednotlivých obcích se uskutečňují pravidelné kulturní, společenské a sportovní akce, např. plesy, taneční zábavy, sjezdy rodáků, koncerty, poutě, posvícení, masopustní průvody, ochotnická divadelní představení a mnoho dalších.

Zveme Vás k návštěvě pamětihodností a přírodních zajímavostí a k poznání života v našem mikroregionu.