OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Sportovní areál

Sportovní areál Osík

Sportovní areál byl vybudován za přispění Evropské unie.

EUEU

Majitelem a provozovatelem Sportovního areálu je obec Osík, Osík 240, 569 67 Osík, IČO 00277100.

Sportovní areál Sportovní areál Sportovní areál

Sportovní areál v Osíku (vstup do fotogalerie)

Letecké fotografie Osíka (vstup do fotogalerie)

Sportoviště sportovního areálu

 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem
 • běžecká dráha s umělým povrchem + skok daleký s pískovým doskočištěm
 • 2 tenisové kurty
 • hřiště na malou kopanou s umělým povrchem

Součástí areálu jsou šatny se soc. zařízením. Ve sportovním areálu lze provozovat pouze sportovní činnosti, ke kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny. Sportovní areál je určen pro sportovní využití žáků ZŠ a MŠ Osík, veřejnosti, tělovýchovných, sportovních a zájmových organizací. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce sportovního areálu, kterého schvaluje Zastupitelstvo obce Osík.


Provozní doba

duben, květen, červen, září a říjen:

 • PO - PÁ 08,00 - 15,30 hod ZŠ a MŠ Osík, víceúčelové hřiště, běžecká dráha
 • PO - PÁ 08,00 - 22,00 hod tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace, veřejnost
 • SO - NE 08,00 - 22,00 hod tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace, veřejnost

červenec, srpen:

 • PO - NE 08,00 - 22,00 hod tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace, veřejnost

ostatní měsíce:

V případě vhodných klimatických podmínek je možná dohoda se správcem, provozní doba víceúčelového hřiště v případě vytvoření ledové plochy bude zveřejněna na informační tabuli.

Mimo stanovenou provozní dobu je sportovní areál uzavřen a přístup do celého areálu je nepovolaným osobám zakázán.

Tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace působící v obci Osík, po vzájemné dohodě, předloží správci vždy ke konci kalendářního roku rozpis na využití sportovišť na celý následující kalendářní rok. Správce nesmí tyto rezervované doby využití pronajímat dalším uživatelům. Toto neplatí, dojde-li v průběhu roku ze strany organizace ke změně rezervované doby, s kterou ovšem musí souhlasit všichni zástupci dotčených organizací.


Základní podmínky provozu, údržba a správa areálu

Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídají správci :

 1. Pavel Jiskra (mob.: 602 857 505)
 2. Horák František (mob.: 721 751 981)

Rezervace sportovišť přijímá správce osobně nebo telefonicky. Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě neočekávaného uzavření areálu správcem či provozovatelem informován. Výběrem poplatků za pronájem dle platného ceníku je pověřen správce, který po platbě pronájmu vydá uživateli doklad o zaplacení. Za provoz a úklid sportovišť, které využije ke své činnosti ZŠ a MŠ Osík, zodpovídá ředitelka ZŠ resp. MŠ v Osíku.

Správce a ředitelka ZŠ vedou provozní deník, do kterého zaznamenávají počty hodin využití, závady a popřípadě provedenou údržbu.

Uživatelem sportovního areálu může být jedinec nebo skupina. Chce-li si uživatel rezervovat jednotlivé sportoviště vyjma víceúčelového hřiště, může tak učinit bezplatně u správce. Maximální doba rezervace jednoho sportoviště jsou 3 hodiny a uživatel odpovídá za dodržení této doby.

Uživatelem hřiště na malou kopanou může být pouze nahlášená skupina. Dobu a čas pronájmu dohodne vedoucí skupiny předem se správcem. Vedoucím může být jen osoba starší 18ti let. Vedoucí si před započetím sportovní činnosti vyzvedne u správce klíč od víceúčelového hřiště a po ukončení pronajaté doby jej vrátí zpět. Před začátkem sportovní činnosti potvrdí vedoucí svým podpisem převzetí klíče a zaplacení pronájmu dle platného ceníku. Vedoucí odpovídá za dodržení dohodnuté doby, za úklid a po skončení pronájmu za uzamčení víceúčelového hřiště. Za zneužití či ztrátu klíče je sankce ve výši 200,- Kč za případnou výměnu zámků.

Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem domluvenou rezervaci, je toto povinen oznámit správci nejpozději 3 hodiny před dobou domluvené rezervace. Neučiní-li tak, nebude příště brán zřetel na jeho další rezervace sportovišť. Toto neplatí, dojde-li k náhlé změně klimatu (déšť, povětrnostní podmínky atd.), a nelze rezervované sportoviště využít. V tomto případě může uživatel správce o změně informovat v době kratší nežli 3 hodiny před rezervací.

Míče jakož i jiné sportovní náčiní si uživatelé zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové florbalové.

Je-li pronajatý celý sportovní areál, není možný volný ani placený vstup na sportoviště.


Ceník sportovního areálu

 1. víceúčelové hřiště (sítě, branky) 8.00-18.00 zdarma /100 Kč/hod
 2. tenisové kurty 100 Kč/hod
 3. hřiště na malou kopanou 200 Kč/hod
 4. sportovní areál (turnaje, soukromé akce atd.) cena dohodou
 5. členové TJ Sokol Osík sleva 50%


Povinnosti při užití sportovního areálu

Každý uživatel sportovního areálu je povinen seznámit se před započetím sportovní činnosti s tímto provozním řádem a dodržovat veškerá jeho ustanovení.

 • Do sportovního areálu je zakázáno vstupovat jiným způsobem, nežli za použití vstupních branek.
 • Do sportovního areálu smí vstoupit uživatel mladší 10 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Do sportovního areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, uživatel je rovněž povinen si všechny donesené věci odnést.
 • Uživatel sportovního areálu nesmí poškozovat nebo znečišťovat sportovní plochu, oplocení, vybavení a zařízení sportovního areálu.
 • Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů.
 • Uživatel nesmí svoji činností, zejména hlukem, obtěžovat okolí sportovního areálu a obyvatele obce.
 • Dále uživatel je povinen užívat sportovní areál tak, aby předcházel možnosti vzniku požáru nebo jiným haváriím.
 • Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za donesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví.
 • Lékárnička je pro případ drobného zranění k dispozici u správce.

V případě zjištění jakékoliv závady ve sportovním areálu je uživatel povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit správci.
Uživatel je povinen uhradit provozovateli sportovního areálu veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou.

Uživatelům sportovního areálu je zakázáno:

 • vstupovat do sportovního areálu v nevhodné obuvi (kopačky s kovovými hroty, obuv s podpatkem, obuv s černou podrážkou, atd.) nebo ve znečištěné obuvi
 • vstupovat do sportovního areálu v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek
 • vstupovat do sportovního areálu se zvířaty vyjma služebních psů a psů sloužících zdravotně postiženým osobám
 • vstupovat do doskočiště a roznášet písek po areálu
 • ve sportovním areálu jezdit na kole, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, motorkách a jiných dopravních prostředcích
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a lepit žvýkačky na umělý povrch a vybavení
 • ve sportovním areálu kouřit, rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm
 • používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
 • vnášet do sportovního areálu střelné zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
 • přemísťovat jakékoliv zařízení sportovního areálu mimo stanovená místa
 • lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízení


Nedodržování provozního řádu

V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel ze sportovního areálu vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem šetření Policie ČR.