OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Kanalizace - 4. část

Práce na výstavbě kanalizace v Osíku pokračovaly v druhé polovině března a pokračují i v měsíci dubnu. Jestliže dubnu říkáme aprílový měsíc, práce na stavbě nejsou určitě aprílové, ale začínají být stále pernější s postupem po obci.
V týdnu po 16. březnu byla dokončena odbočka B-2 kolem RD Aleny Staňkové. Od čtvrtka 19.3. začaly zemní práce na větvi B napojením potrubí DN 250 mm na šachtu B11 u čp. 356 směrem ke Šteflovým.

Po louce vpravo od silnice z Litomyšle pokračovaly zemní práce výkopem v hloubce cca 3,5 m a postupnou montáží PP potrubí DN 300 mm mezi pažícími boxy za stálého čerpání podzemní vody. Roury jsou ukládány na štěrkovou vrstvu a zasypávány prachem 30 cm nad potrubí. Vykopaným materiálem je rýha doplňována po vrstvách, které jsou hutněny vibrační technikou. Poslední vrstvy v komunikacích jsou zřizovány z kameniva a opět hutněny tak, aby byly pojízdné.

Ve středu 18.3. byly zahájeny práce na trase A také za mostem přes řeku Desnou a to šachtou A15 a potrubím PP DN 300 ke Kličkově prodejně. Nesoudržný materiál stěn výkopu se neobešel bez pažení a již zmíněného čerpání spodní vody. Práce byly přerušeny před zastávkou a parta se přesunula na trasu C-5.

V týdnu od 23.3. do 28.3. pokračovaly práce na trasách B a A, odfrézováním pásu asfaltu byly zahájeny zemní práce na A-1 po staré silnici od čp. 1 k mostu. Ve výkopu pro šachtu A1-3 (pod cestou na Kacimberk) se narazilo na opuku a 4,5 m hluboká šachta se zaplavila vodou o výšce 1,5 m.

Ve čtvrtek 26.3. byly zahájeny zemní práce na trase C-5 a byla provedena montáž šachty C5-1 u tenisových kurtů. Od šachty C5-2 se pracovalo na trase kolem Baarových čp. 192 ke škole. Zúžený profil mezi domem a sloupem el. vedení donutil dodavatele část trasy vynechat s tím, že zvolí jinou technologii při pracích.

Na přelomu měsíců se do Velikonoc pokračovalo na trase A kolem Kličkovy prodejny a začaly výkopové práce po hlavní silnici, kde bude docházet k omezení provozu vozidel i chodců (přes Velikonoce naprosto zbytečnou hromadou zeminy v jednom pruhu silnice ?!).

Šachtou A96 a položením dvou trub byly zahájeny práce na trase A-2 nad Girčákovými. Do trasy se připletl vodovod a zastavil práce. Od čtvrtku 9.4. se překládalo cca 150 metrů vodovodu k prodejně a pak se bude pokračovat v řádu A-2 kanalizace.

Na trase A-1 se postoupilo pod Šplíchalovi, v týdnu po Velikonocích pokračovaly práce od mostu na Malou stranu kolem Lněničkových.

Na trase B po „Praze" je postup asi 70 metrů za dva týdny docela pomalý, a to celá trasa B i s odbočkami B-1 a B-3 měla být hotová do konce března.
Pokračovaly práce na C-5 od hřiště ke škole, kde byly u Lněničkových 9.4. přerušeny a stavební četa nastoupila na zmíněnou přeložku vody na trase A-2.

Ve středu 8. dubna se konal další velký kontrolní den na stavbě za účasti ředitele závodu Skanska Čechy 02 ing. Jana Kozlera, projektantů a dalších zodpovědných pracovníků ze strany dodavatele a zástupců investora. Dodavatel předložil upřesněný harmonogram výstavby, který je již na webových stránkách obce. Jeho aktualizace byla vynucena i problémy se zajišťováním především betonových šachet. Na dotaz investora na proklamovaných deset pracovišť bylo naznačeno posílení dalšími skupinami od 13. dubna (větev C-11 od šachty C54 u Pokorných k Chadimovým, C od šachty C2, tj. od V. Nováka k mostu přes Desnou), což můžete již dnes posoudit. Po 20. dubnu se má začít na trase A 2. část a 3. část od KD k Dolnímu Újezdu. Pokračují práce na A, A-1, B, B-2. Postup prací je zachycen na fotografiích.

Práce v intravilánu obce se neobejdou bez nutného odstranění keřů, větví i stromů v trasách kanalizace dle projektu. Obracíme se na naše občany s prosbou o zvýšení pozornosti v místech budované kanalizace, a pokud to půjde, staveništi se raději vyhněte. Děkujeme.

Jan Němec, Karel Rothschein