OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Kanalizace - 6. část

Výstavba kanalizace pokračovala po 10. květnu nastoleným tempem, které se mnoha našim občanům zdá nedostatečné pro splnění uváděného termínu do konce září. O předpokládaném postupu prací a výstavbě jednotlivých částí tras se můžete přesvědčit na internetových stránkách obce / pokud máte internet?/, kde od 11.5. má být každé pondělí aktuální stav prací. O konkrétním zahájení prací ve vašem okolí dostanete písemnou informaci od dodavatele do poštovních schránek.

Na konci května se práce na hlavní trase A 1. část týkaly úseku zastávek autobusů uprostřed obce. Stoka A 1. část končila 31.5. na zastávce u kovárny a pracovalo se na odbočkách k jednotlivým domům v hotových částech. K 10. červnu postoupily práce před bytovku.

Na stoce A-1 dodavatel realizoval protlak pod hlavní silnicí z louky k Mňukovým, dokončena byla stoka A-1a ke koncové šachtě u Milana Nováka čp. 1. Trasa A-1 pokračuje po Malé straně a k 31.5. byla na kopci před Štanclovými, k 10.6. za Flídrovými.

Na stoce B došlo k 29.5. k napojení potrubí od pily do šachty B11 před Sejkorovými, zbývá zde dodělat stoku B-3 k Pincovým. Na té se začalo pracovat ve čtvrtek 4. června.

Přeložka vodovodu na cestě pod Šnajdrovými a Krutinovými byla dokončena v pátek 22.5. a začalo se pracovat na stoce A-3 výkopem ve svahu od silnice ke Krutinovým /foto/ a doprava ke Girčákovým. Toto bylo o nedělích 31.5. i 7.6. jedno z mála míst, kde se pracovalo a dohánělo zpoždění.

Na stoce C-5 se ve dnech 22. až 24. 5. protáhlo kanalizační potrubí kolem Baarových, výkop prováděl menší bagr.

Rozpracovaná stoka C na louce pod Stránskými k 31.5. ani k 7.6. dále nepokročila, četa plnila úkoly jinde. V dalším úseku stoky C postoupily práce do konce května k šachtě C59 pod Letými, k neděli 7.6. ke spadišťové šachtě C60 vedle Letých.

Dle upřesněných harmonogramů se od 18.5. prováděl výkop rýhy a uložení potrubí DN 250 na stoce C od šachty u Desné podél staré školy k rohové šachtě C34 v zahrádce u hřiště a přes zahrádky se postupovalo vlevo k řece Desné. V prvním týdnu června postoupila pokládka potrubí DN 250 mm vedle běžecké dráhy na hřišti.

Potrubí na výtlaku V2 bylo do výkopu po cestě ke Skalickým postupně ukládáno do 25.5.

Přerušovaně pokračovaly práce na výtlaku V1 od skládky podél TS Litomyšl do cílové šachty na „urážce" u studánky.

Od středy 27.5. byla v úseku u kovárny řízena doprava semafory. V neděli 31.5., při pořizování fotodokumentace z výstavby kanalizace, se pracovalo na dvou místech z deseti aktuálně rozpracovaných úseků.

V pondělí 1.6. začaly zemní práce na stoce A-7 od KD kolem haly. V úterý 2.6. večer bylo položeno 12 m potrubí DN 250 mm /foto/. V době uzávěrky do novin byla stoka před firmou Story, na trase došlo k většímu křížení se stávající kanalizací.

Po výměně pracovních čet byly obnoveny práce na stoce C-7 od Vařákových k sídlišti u Ruláku. Některé plánované úseky nebyly zahájeny z nedostatečné kapacity dodavatele.

Zástupci dodavatele konstatovali, na pátém kontrolním dnu dne 3. června, že se snaží zpoždění dohánět. Problémy už nemají s dodávkou betonových šachet, nově se projevuje nedostatečná kapacita u výrobců potrubí, a to díky problémům s granulátem pro výrobu rour. Také některé subdodavatelské firmy musely být odvolány, neboť neměly potřebné vybavení na práci v osíckých podmínkách. Od 8.6. mělo dojít ke zvýšení počtu pracovních čet. Ze strany investora byl vznesen požadavek na lepší a pravidelnou úpravu zasypaných rýh. Také dopravní značení jednotlivých pracovišť není nejlepší, nedostatky se objevují i v zabezpečení výkopů vůči třetím osobám.

Na hotových úsecích se začalo pracovat na přípojkách k jednotlivým domům po obecních pozemcích. Při té příležitosti byla dodavatelem přislíbena lepší komunikace s občany, na které se obracíme s prosbou o zlepšení zájmu o práce na připojovacích místech. Ulehčením by bylo provedení alespoň části výkopu u hranice pozemku právě po domluvě se zástupci dodavatele a OÚ.

Dle týdenního harmonogramu na stránkách obce Osík od 8. do 13. června měly práce na rozpracovaných úsecích pokračovat. Nově měly být otevřeny úseky na stoce A 3. část od šachty A66 před Lenochovými směrem na Dolní Újezd a na stoce C od šachty C34 před Neprašovými k lávce u Švecových.

Jan Němec, ing. Karel Rothschein