OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Kanalizace - 8. část

Pomalu se blíží konec prázdnin a dle soutěžních podmínek se přibližuje i konec výstavby celoobecní kanalizace. Jsou-li děti z prvního konce smutní, tak konec druhý by nám měl přinést radost a to především ze zlepšení životního prostředí v Osíku. Jak si stavbaři vedou, si jistě dělá obrázek každý z nás.
Ve výčtu postupu prací navazujeme na předchozí článek v čísle sedm. V týdnu po 13. červenci se děly zajímavé pracovní výkony. Na stoce A 1. část byla před Petrašovými znovu otevřena rýha a provedeno nové přeložení cca 20 m potrubí (obrácený spád?). U staré školy na stoce C se pracovalo na překopu Desné a uložení chráničky s potrubím pod dno řeky (viz foto).
V úterý 14. července se stavbaři vrátili na trasu stoky B, aby od šachty B11 před Sejkorovými čp. 356 zahájili konečnou úpravu rýh s uloženou kanalizací. U této šachty byly zemní práce zahájeny 2. března a po 138 dnech se občané „Prahy" dočkali nového živičného povrchu poškozené části místní komunikace (viz foto).
Jistě jste uvítali práce na obnově živičného krytu silnice od Kličkovy prodejny do středu obce na stoce A 1. část. Povrchový zásyp byl odbagrován, rýha přebetonována. Po odfrézování stávající živice na poškozené polovině komunikace docházelo k položení podkladových živičných vrstev.
V pondělí 10. srpna zvládli pracovníci firmy STRABAG celý úsek konečné obrusné vrstvy od rybníku až k Hanusovým na silnici II/359 po stoce A 1. část (viz foto). Po konečné výškové úpravě kanalizačních poklopů se vrátilo normální využívání této části silnice II/359, i když stále s omezenou rychlostí. Konečná úprava silnice bude postupně pokračovat v trase stoky A 2. část a A 3. část na konec obce.
Pokračovaly práce na stoce C u Groulíkových (do 15.7.), na úseku kolem tenisových kurtů, včetně překopu řeky s uložením potrubí do ocelové chráničky na druhý břeh. Poškozené koryto stavbaři zpevnily opukovým lomovým kamenem (viz foto). Po louce u Kličkových byly zemní práce s uložením kanalizačního potrubí provedeny k podchodu Desné pod Stránskými.
Na stoce A-8a1 se čekalo na překládku vodovodu a tak četa PKS Žďár nad Sázavou realizovala vedlejší část stoky A-8a od hřbitova k OÚ, k 24. červenci však chyběla rohová spadišťová šachta A 113. Ve spolupráci s Vodovody se pak pracovalo na přeložce vodovodního potrubí u stoky A-8a1 (viz foto) a v srpnu na pokládce potrubí DN 250 zmíněné stoky až po spadišťovou šachtu A 112 na stoce A-8a k Říkovické silnici (viz foto).
Relativně menší víkendový provoz byl ve dnech 18. a 19. července veden k Dolnímu Újezdu (a obráceně) od OÚ přes Říkovice a Jiříkov z důvodu překopů silnice pro domovní přípojky. Obdobně se pokračovalo i o dalších víkendech v srpnu (viz foto).
Koncem července četa SKANSKÉ pracovala na hlavní čerpací stanici ČS1 na louce u pily. Pracovníci zvládli 6 m hluboký výkop pro betonovou šachtu o průměru asi 3 m a těžkou technikou ji uložily do země (viz foto).
V první dekádě srpna se začala řada dalších úseků na jednotlivých stokách. Po několika týdenním rozfrézování dolní komunikace na Malé straně byly zahájeny práce na stoce C-2 od Karlíkových ke Křenkovým. Velmi dobrý přístup k práci, zabezpečení a pořádku na stavbě, po skončení směn, firmou SAM Litomyšl ocenili místní spoluobčané a celkový dojem z realizace úseku je příkladem pro ostatní pracovní čety. Práce firma přerušila u odbočky ke Křenkovým (viz foto) a začala se zabývat realizací přečerpávací stanice ČS2 před Marčíkovými. Složitou práci na 4,5m hluboké šachtě dokumentují i fotky.
Začala se realizovat stoka A-1c tzv. „Kosinou" od Lněničkových ke středisku ZD (viz foto) a také stoka A-1d do kopce kolem Novákových. Kolem dalších Novákových se buduje od Desné k Pohodelské silnici úsek stoky C, zde došlo k opravě hlavního řádu vodovodu (viz foto). V úterý 11.8. byla frézováním trasy a následnými zemními pracemi zahájena práce na stoce C-4 a C-4a od Groulíkovy kovárny přes silnici ke Karlíkovým na kopci.
Postupujeme-li dále po Osíku, nepokračovalo se v době uzávěrky na sídlišti u Ruláku, položeno bylo potrubí na stoce C-8 kolem Kličkových ke Zmrzláku. Zhotoven je koncový úsek stoky C-10 u Pokorných.
Dovolím si poznámku k pracím na přechodech řeky Desné, kterých je ještě realizovat asi šest. Pochybuji, že bude ještě příznivější doba než nyní, když od Kličkových k D. Újezdu je koryto naprosto bez vody a jinde teče minimum. Jasně, v hloubce spodní voda bude, ale co až snad zaprší (nebo už pršelo)? Nebude práce zase těžší?
Také práce po hlavní silnici na stoce A 3. část se blíží na konec Osíku a četa pracovala u horní zastávky (viz foto).
Při realizaci konečné úpravy silnice II/359 po stoce A 2. část od hasičárny k OÚ snad dojde (možná už došlo) k položení nových silničních obrubníků v délce 250 metrů od „prostřední" ke škole a zmizí tak stávající hrůza hrany chodníku. Samozřejmě s tím souvisí i řádná obnova pracemi poškozených uličních vpustí i samotné dešťové kanalizace.
Ono by toho bylo dost o čem Vás s kanalizací informovat. Škoda, že nenavštívíte pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva OÚ, kam dochází stavbyvedoucí akce a odpoví na Vaše dotazy. Alespoň jeden slýchám často při focení akce: jsi stavař, můžeš mě vysvětlit tu hroznou hloubku uložení potrubí a co ty spadišťové šachty (samozřejmě mnohonásobně dražší než normální) třeba na stoce za OÚ, kde z hloubky 2,20 m bude potrubí vedeno skoro ve 4 metrech? Nevím, možná se příště dočkáme veřejného vysvětlení od zainteresovaných pracovníků, třeba projektantů. A co bude s opravou zpevněných míst po „skládkách", kde se ani stoky nekopou (parkoviště za OÚ apod.)?
Poslední, co mě napadá je, že by nebyla marná podvečerní vycházka „turistická kanalizační cesta" po Osíku, jsou to zajímavá místa.
V současné době zbývá realizovat ještě asi 3 500 metrů, především bočních stok. Věřme, že se závěrečné práce na odkanalizování podaří a budeme moci konstatovat, že se dílo podařilo a bude sloužit nám a hlavně dalším generacím.
Jan Němec